حضور در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت – مهر ماه 1401